წელი: 2018

ლევან რაზმაძე

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 117000
საშუალო თვიური შემოსავალი 9750
სარგო 90000
პრემია ან/და დანამატი 27000
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 23 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 93600
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 27000
  • სარგო 90000