წელი: 2018

ვახტანგ ამბოკაძე

სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი

თანამდებობა გენერალური დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 131200
საშუალო თვიური შემოსავალი 10933
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 104960
დეკლარაცია