წელი: 2018

მერაბ მალანია

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 138448
საშუალო თვიური შემოსავალი 11537
სარგო 84000
პრემია ან/და დანამატი 54448
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 39 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 110758.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 54448
  • სარგო 84000