წელი: 2018

გიორგი ფანგანი

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

თანამდებობა წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 167801
საშუალო თვიური შემოსავალი 13983
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 134240.8
დეკლარაცია