წელი: 2018

დავით თვალაბეიშვილი

სს- საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 209346
საშუალო თვიური შემოსავალი 17446
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 167476.8
დეკლარაცია