წელი: 2018

დავით საგანელიძე

სს საპარტნიორი ფონდი

თანამდებობა აღმასრულებელი დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 294000
საშუალო თვიური შემოსავალი 24500
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 235200
დეკლარაცია