წელი: 2018

ლაშა ხუციშვილი

ფინანსთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 91350
საშუალო თვიური შემოსავალი 7613
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 73080
დეკლარაცია