წელი: 2017

მერაბ მალანია

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 138449
საშუალო თვიური შემოსავალი 11537
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 105809
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 76 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 110759.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 105809
  • სარგო 32640