წელი: 2017

ლევან ხარატიშვილი

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 64285
საშუალო თვიური შემოსავალი 5357
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 31645
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 49 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 51428
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 31645
  • სარგო 32640