წელი: 2017

ქეთევან ნატრიაშვილი

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 70110
საშუალო თვიური შემოსავალი 5843
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 34710
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 50 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 56088
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 34710
  • სარგო 35400