წელი: 2017

ცოტნე ყავლაშვილი

ფინანსთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 89720
საშუალო თვიური შემოსავალი 7477
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 57080
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 64 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 71776
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 57080
  • სარგო 32640