წელი: 2017

ზაალ კაპანაძე

თავდაცვის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 102533
საშუალო თვიური შემოსავალი 8544
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 69893
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 68 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 82026.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 69893
  • სარგო 32640