წელი: 2017

მამუკა ცოტნიაშვილი

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 65280
საშუალო თვიური შემოსავალი 5440
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 32640
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 50 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 52224
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 32640
  • სარგო 32640