წელი: 2017

ეკატერინე გრიგალავა

გარემოს დაცვის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 61500
საშუალო თვიური შემოსავალი 5125
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 28860
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 47 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 49200
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 28860
  • სარგო 32640