წელი: 2017

შალვა გოგოლაძე

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 63380
საშუალო თვიური შემოსავალი 5282
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 30740
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 49 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 50704
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 30740
  • სარგო 32640