წელი: 2017

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 71726
საშუალო თვიური შემოსავალი 5977
სარგო 42480
პრემია ან/და დანამატი 29246
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 41 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57380.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 29246
  • სარგო 42480