წელი: 2015

ოთარ სიჭინავა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა მოსამართლე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 115302
საშუალო თვიური შემოსავალი 9609
სარგო 72000
პრემია ან/და დანამატი 43302
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 38 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 92241.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 43302
  • სარგო 72000