წელი: 2015

ლალი ფაფიაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა მოსამართლე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 115303
საშუალო თვიური შემოსავალი 9609
სარგო 72000
პრემია ან/და დანამატი 43303
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 38 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 92242.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 43303
  • სარგო 72000