წელი: 2016

ლალი ფაფიაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა მოსამართლე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 122428
საშუალო თვიური შემოსავალი 10202
სარგო 72000
პრემია ან/და დანამატი 50428
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 41 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 97942.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 50428
  • სარგო 72000