წელი: 2017

ლალი ფაფიაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა მოსამართლე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 126534
საშუალო თვიური შემოსავალი 10545
სარგო 72000
პრემია ან/და დანამატი 54534
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 43 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 101227.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 54534
  • სარგო 72000