წელი: 2015

მაია კოპალეიშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა მოსამართლე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 116302
საშუალო თვიური შემოსავალი 9692
სარგო 72000
პრემია ან/და დანამატი 44302
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 38 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 93041.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 44302
  • სარგო 72000