წელი: 2016

მაია კოპალეიშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა მოსამართლე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 121028
საშუალო თვიური შემოსავალი 10086
სარგო 72000
პრემია ან/და დანამატი 49028
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 41 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 96822.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 49028
  • სარგო 72000