წელი: 2014

კონსტანტინე ვარძელაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 124041
საშუალო თვიური შემოსავალი 10337
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 99232.8
დეკლარაცია