წელი: 2015

კონსტანტინე ვარძელაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა სასამართლოს თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 120552
საშუალო თვიური შემოსავალი 10046
სარგო 75600
პრემია ან/და დანამატი 44952
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 37 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 96441.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 44952
  • სარგო 75600