წელი: 2016

გიორგი კვერენჩხილაძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა მოსამართლე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 3 თვე
შემოსავალი 32205
საშუალო თვიური შემოსავალი 10735
სარგო 18000
პრემია ან/და დანამატი 14205
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 44 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 25764
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 14205
  • სარგო 18000