წელი: 2014

თამაზ ცაბუტაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა მოსამართლე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 118641
საშუალო თვიური შემოსავალი 9887
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 94912.8
დეკლარაცია