წელი: 2017

მანანა კობახიძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა მოსამართლე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 11 თვე
შემოსავალი 107688
საშუალო თვიური შემოსავალი 9790
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 86150.4
დეკლარაცია