წელი: 2017

გიორგი კვერენჩხილაძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა მოსამართლე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 120984
საშუალო თვიური შემოსავალი 10082
სარგო 72000
პრემია ან/და დანამატი 48984
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 40 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 96787.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 48984
  • სარგო 72000