წელი: 2015

გიორგი პაპუაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა სასამართლოს თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 131802
საშუალო თვიური შემოსავალი 10984
სარგო 84000
პრემია ან/და დანამატი 47802
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 36 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 105441.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 47802
  • სარგო 84000