წელი: 2015

ზაზა თავაძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 120552
საშუალო თვიური შემოსავალი 10046
სარგო 84000
პრემია ან/და დანამატი 36552
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 30 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 96441.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 36552
  • სარგო 84000