წელი: 2016

ზაზა თავაძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

თანამდებობა სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 10 თვე
შემოსავალი 92160
საშუალო თვიური შემოსავალი 9216
სარგო 70000
პრემია ან/და დანამატი 22160
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 24 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 73728
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 22160
  • სარგო 70000