წელი: 2017

ნინო გვენეტაძე

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

თანამდებობა სასამართლოს თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 137475
საშუალო თვიური შემოსავალი 11456
სარგო 84000
პრემია ან/და დანამატი 53475
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 39 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 109980
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 53475
  • სარგო 84000