წელი: 2017

ლაშა აბაშიძე

თბილისის მერია

თანამდებობა ვიცე-მერი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 65400
საშუალო თვიური შემოსავალი 5450
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 52320
დეკლარაცია