წელი: 2017

მამუკა ტერაშვილი

შემოსავლების სამსახური

თანამდებობა უფროსის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 97400
საშუალო თვიური შემოსავალი -
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 77920
დეკლარაცია