წელი: 2017

კობა გვენეტაძე

საქართველოს ეროვნული ბანკი

თანამდებობა პრეზიდენტი/საბჭოს წევრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 243000
საშუალო თვიური შემოსავალი 20250
სარგო 243000
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 194400
დეკლარაცია