წელი: 2017

მელიტონ ბენიძე

იურიდიული დახმარების სამსახური

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 38570
საშუალო თვიური შემოსავალი 3214
სარგო 34800
პრემია ან/და დანამატი 3770
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 10 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 30856
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 3770
  • სარგო 34800