წელი: 2017

მაია დვალიშვილი

საჯარო სამსახურის ბიურო

თანამდებობა უფროსის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 56328
საშუალო თვიური შემოსავალი 4694
სარგო 27000
პრემია ან/და დანამატი 29328
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 52 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 45062.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 29328
  • სარგო 27000