წელი: 2017

თამარ ბაგრატია

გარემოს ეროვნული სააგენტო

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 67950
საშუალო თვიური შემოსავალი 5663
სარგო 33600
პრემია ან/და დანამატი 34350
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 51 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 54360
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 34350
  • სარგო 33600