წელი: 2017

პაპუნა უგრეხელიძე

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 68150
საშუალო თვიური შემოსავალი 5679
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 54520
დეკლარაცია