წელი: 2017

მაია გუნცაძე

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

თანამდებობა აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 63600
საშუალო თვიური შემოსავალი 5300
სარგო 31800
პრემია ან/და დანამატი 31800
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 50 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 50880
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 31800
  • სარგო 31800