წელი: 2017

კახა ოქროჯანაშვილი

სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი

თანამდებობა მდივნის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 62370
საშუალო თვიური შემოსავალი 5198
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 49896
დეკლარაცია