წელი: 2017

ლევან ღირსიაშვილი

სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი

თანამდებობა მდივნის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 66300
საშუალო თვიური შემოსავალი 5525
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 53040
დეკლარაცია