წელი: 2017

გიორგი ბიჭაშვილი

გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - 112

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 66578
საშუალო თვიური შემოსავალი 5548
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 53262.4
დეკლარაცია