წელი: 2017

მერი დაუშვილი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

თანამდებობა აღმასრულებელი დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 70800
საშუალო თვიური შემოსავალი 5900
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 35400
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 50 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 56640
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 35400
  • სარგო 35400