წელი: 2017

გოჩა მეზვრიშვილი

შპს-საქაერონავიგაცია

თანამდებობა გენერალური დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 103200
საშუალო თვიური შემოსავალი 8600
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 82560
დეკლარაცია