წელი: 2017

ნინო ბერულავა

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

თანამდებობა უფროსის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 74330
საშუალო თვიური შემოსავალი 6194
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 59464
დეკლარაცია