წელი: 2017

მინდია ჯანელიძე

სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი

თანამდებობა საბჭოს მდივანი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 10 თვე
შემოსავალი 75250
საშუალო თვიური შემოსავალი 7525
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 60200
დეკლარაცია