წელი: 2017

გიორგი თაბუაშვილი

შემოსავლების სამსახური

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 101230
საშუალო თვიური შემოსავალი 8436
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 80984
დეკლარაცია