წელი: 2017

ნათია ზაალიშვილი

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 86914
საშუალო თვიური შემოსავალი 7243
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 69531.2
დეკლარაცია