წელი: 2017

ზურაბ ჩეკურაშვილი

სურსათის ეროვნული სააგენტო

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 83375
საშუალო თვიური შემოსავალი 6948
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 47975
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 58 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 66700
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 47975
  • სარგო 35400